Artwerk - grafisch ontwerp & webdesign Artwerk logo

Menu


Algemene voorwaarden


ARTWERK : KUSTOMTYPE
WEBDESIGN - GRAFISCH ONTWERP
Algemene Voorwaarden 
© 2006-2020

1. Algemeen

Offertes zijn geldig gedurende één maand te rekenen vanaf de vermelde offertedatum. De ondertekening door de klant geldt als definitieve aanvaarding van de samenwerkingsovereenkomst, de bijzondere voorwaarden en deze algemene voorwaarden.

2. Betalings- en factuurvoorwaarden

2.1 Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief 21% BTW.
2.2.1 Al onze facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldag
2.3 ARTWERK behoudt zich het recht voor om haar prijzen jaarlijks te herzien binnen de grenzen van een marktconforme prijszetting.
Alle kosten die gepaard gaan met de betaling zijn ten laste van de klant.

ARTWERK is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang enige verschuldigde som niet is betaald, voortvloeiende uit gelijk welke overeenkomst gesloten tussen beide partijen. Bij niet-betaling of laattijdige betaling is, bovenop enig ander verhaalsrecht van ARTWERK , van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar en een forfaitaire vergoeding van 12 % op het factuurbedrag vanaf de vervaldatum van de factuur, met een minimum van vijfenzeventig  euro.

3. Leveringstermijnen

De leveringstermijnen zijn indicatief en binden ARTWERK niet. Een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding en geeft de klant evenmin het recht de overeenkomst te beëindigen of betaling op te schorten.

4. Medewerking en verantwoordelijkheid klant

De klant dient tijdig zijn noodzakelijke en nuttige medewerking aan ARTWERK te verlenen, hierin begrepen het tijdig aanleveren van het juiste en volledige bronmateriaal, teneinde ARTWERK toe te laten haar contractuele verplichtingen na te leven. Indien de klant in gebreke blijft, is ARTWERK gerechtigd om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat de klant evenwel wordt ontslagen van diens verbintenissen in het kader van de overeenkomst. ARTWERK is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten is aan een tekortkoming in hoofde van de klant. Bovendien erkent en aanvaardt de klant dat, indien deze in gebreke blijft in de uitvoering van zijn verplichtingen overeenkomstig deze overeenkomst en dit een impact heeft op de overeenkomst, ARTWERK gerechtigd zal zijn de in de Samenwerkingsovereenkomst vooropgestelde prijzen en tijdslijn aan te passen.

De klant waarborgt aan ARTWERK dat deze laatste gerechtigd is het door de klant aangeleverde bronmateriaal (bv. inhoud van websites, nieuwsbrieven, promotiebonnen of publiciteitsadvertenties, sleutelwoorden, door de klant gevraagde aanpassingen (updates), keuze van domeinnamen) te gebruiken en te verwerken voor de doeleinden van de overeenkomst en dat dergelijk gebruik en dergelijke verwerking geen inbreuk zal plegen op de rechten van derden. Er vindt echter in geen geval overdracht plaats van intellectuele eigendomsrechten, het logo of de merknaam die eigendom zijn van de klant. ARTWERK zal de aangeleverde merken en logo’s enkel en alleen gebruiken in functie van de overeenkomst en deze nooit doorgeven aan derden. De klant waarborgt in het bijzonder de vereiste toestemming en machtiging te hebben bekomen teneinde gerechtigd te zijn het bronmateriaal aan ARTWERK over te maken in het kader van de overeenkomst en ARTWERK toe te laten het bronmateriaal te gebruiken en te verwerken in het kader van de overeenkomst. De klant waarborgt dat het verstrekte bronmateriaal correct en volledig is en erkent en aanvaardt dat ARTWERK geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de klant om de juistheid en volledigheid van het door de klant verstrekte bronmateriaal te verifiëren. ARTWERK is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant in dit verband.

De klant is aansprakelijk voor, en verbindt er zich toe ARTWERK te vrijwaren voor, enige directe of indirecte schade (hierin begrepen verlies van contracten, cliënten, opbrengst, winst, goodwill, reputatieschade) en kosten, geleden door ARTWERK in het kader van het gebruik en de verwerking van door de klant aangeleverd bronmateriaal, met inbegrip van enige schade die door ARTWERK moet worden vergoed aan een derde en die een gevolg is van een aan de klant toewijsbare fout, niet naleving van haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst of nog de onjuistheid van enige door de klant in deze overeenkomst verstrekte waarborg.

5. Ontbinding

ARTWERK is gerechtigd, zonder enige beëindigingsvergoeding verschuldigd te zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, mits schriftelijke kennisgeving (i) indien de klant in gebreke blijft enige  in het kader van de overeenkomst verschuldigde som tijdig te betalen; (ii) indien de klant een van zijn verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst niet nakomt en nalaat hieraan te verhelpen binnen een periode van 15 kalenderdagen vanaf ontvangst van een ingebrekestelling vanwege ARTWERK; (iii) indien uitdrukkelijk voorzien in deze overeenkomst (onder meer overeenkomstig artikel 5 van deze algemene voorwaarden); (iv) ingeval van een wijziging van controle van de klant, (v) indien de klant zijn schulden niet kan betalen wanneer deze verschuldigd zijn, een verzoek tot faillissement wordt ingediend, indien de klant failliet wordt verklaard, indien een voorlopig bewindvoerder of gelijkaardige functionaris wordt aangesteld voor het geheel of een deel van haar activa, indien de klant alle of een wezenlijk deel van haar activa verkoopt of indien uitvoerend beslag wordt gelegd op een deel van haar activa. In geval van ontbinding van de overeenkomst door ARTWERK op basis van een van de voormelde gronden, zal de klant, bovenop de vergoeding voor de geleverde diensten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 15% van de totale prijs, zonder dat ARTWERK afstand doet van haar recht om meer schadevergoeding te eisen indien zij meer schade kan bewijzen. Onder prijs dient te worden begrepen: de prijs (incl. BTW) voor de diensten en producten die het voorwerp uitmaken van de Samenwerkingsovereenkomst. De ontbinding van de overeenkomst ontslaat ARTWERK van haar verplichting om nog verdere diensten te leveren in het kader van de overeenkomst. Enige aan de klant in het kader van deze overeenkomst toegekende gebruiksrechten worden automatisch beëindigd bij ontbinding van de overeenkomst. Alle nog verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar bij ontbinding van de overeenkomst. In alle gevallen van beëindiging van de onderhavige overeenkomst is de klant ook gehouden alle te zijner beschikking gesteld materieel, hierin begrepen ter beschikking gestelde apparatuur en software, onmiddellijk aan ARTWERK terug te geven.

6. Klachten

Klachten met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst dienen uiterlijk binnen de acht dagen na levering van diensten of de installatie van software per aangetekend schrijven te gebeuren. Na het verstrijken van deze termijn wordt verondersteld dat de klant de uitvoering integraal en zonder voorbehoud heeft aanvaard. Het indienen van klachten geeft de klant niet het recht om de betaling uit te stellen.

7. Eigendomsrecht

ARTWERK is eigenaar en behoudt alle eigendomsrechten, waaronder alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (hierin begrepen (niet exhaustief) auteursrechten, sui generis databankrechten, octrooirechten, merkenrechten, rechten in tekeningen en modellen, rechten in know-how, handelsgeheimen alsook het recht om enige van de voorgaande te laten registreren) in (i) alle voorafgaand aan de overeenkomst en onafhankelijk van deze overeenkomst door ARTWERK ontwikkelde materialen en producten, alsook (ii) in de door haar tijdens de uitvoering van de overeenkomst aangeboden en ontwikkelde diensten en producten, hierin begrepen (niet exhaustieve lijst) informatie, documentatie, teksten, afbeeldingen, rapporten, ontwerpen, software, databanken, websites, nieuwsbrieven, promotiebonnen en know-how behalve indien deze door de klant worden aangeleverd.

8. Waarborgen en aansprakelijkheid

ARTWERK verbindt zich tot een inspanningsverbintenis in de uitvoering van deze overeenkomst zonder enig resultaat of enige prestatie te garanderen. ARTWERK zal in het kader van een inspanningsverbintenis redelijke maatregelen treffen doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het door de klant gewenste of vooropgestelde resultaat niet kan worden bereikt. In de mate toegelaten door het toepasselijke recht wordt de aansprakelijkheid van ARTWERK in het kader van deze overeenkomst uitgesloten. ARTWERK kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte of incidentele schade, economische schade of gevolgschade, hierin begrepen verlies van inkomsten, gederfde winst, verlies van kansen of contracten, verlies van goodwill of gegevens, en verlies van programma’s en/of data.
ARTWERK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht.

9. Verwerking persoonsgegevens

Indien ARTWERK in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens van derden, ter beschikking gesteld door de klant, verwerkt in de zin van de wet van 11 december 1998 (“de Privacywet”), zijn de hierna volgende bepalingen van toepassing.
De klant erkent en aanvaardt dat de verwerking van persoonsgegevens door ARTWERK in het kader van de overeenkomst gebeurt in opdracht van de klant en dat de klant de volle verantwoordelijkheid voor deze verwerking draagt.
De klant waarborgt aan ARTWERK dat deze laatste gerechtigd is de persoonsgegevens te verwerken in uitvoering van de overeenkomst. De klant waarborgt tevens alle verplichtingen die op de verantwoordelijke voor de verwerking rusten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, te hebben nageleefd, zowel in het kader van de Privacywet als enige andere toepasselijke wetgeving of regelgeving, en de klant waarborgt in het bijzonder de vereiste toestemming en machtiging te hebben bekomen teneinde gerechtigd te zijn de persoonsgegevens aan ARTWERK over te maken in het kader van de overeenkomst en ARTWERK toe te laten de persoonsgegevens te verwerken in het kader van de overeenkomst.
De klant waarborgt dat de verstrekte persoonsgegevens correct en volledig zijn en erkent en aanvaardt dat ARTWERK geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de klant om de juistheid en volledigheid van de door de klant verstrekte persoonsgegevens te verifiëren. ARTWERK is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant op welke grond dan ook, hierin begrepen aansprakelijkheid voor schade geleden door de klant ingevolge vorderingen van derden, hierin begrepen de betrokken persoon zoals gedefinieerd in de Privacywet, op basis van de verwerking door ARTWERK van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens door de klant aan ARTWERK verstrekt. De klant is aansprakelijk voor, en verbindt er zich toe ARTWERK te vrijwaren voor, enige directe of indirecte schade en kosten, geleden door ARTWERK in het kader van de verwerking van de persoonsgegevens door ARTWERK in uitvoering van de overeenkomst, met inbegrip van enige schade die door ARTWERK moet worden vergoed aan een derde, hierin begrepen de betrokken persoon, en die een gevolg is van een aan de klant toewijsbare fout, niet naleving van haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst of nog de onjuistheid van enige door de klant in deze overeenkomst verstrekte waarborg.

10. Overdracht

De klant is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen in het kader van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ARTWERK.

11. Opsplitsbaarheid

Indien enige bepaling of voorwaarde in deze overeenkomst op enige wijze ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zou zijn, dan wordt de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overblijvende bepalingen op geen enkele wijze aangetast of verminderd.

12. Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst, bestaande uit de Samenwerkingsovereenkomst, de bijzondere en de algemene voorwaarden, vormt de volledige overeenkomst tussen ARTWERK en de klant aangaande het voorwerp ervan. De toepassing van enige contractuele voorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Wijzigingen aan de overeenkomst zijn slechts bindend mits schriftelijk akkoord van ARTWERK en de klant. In geval van tegenstrijdigheid of discrepantie tussen de Samenwerkingsovereenkomst en haar bijlagen, de bijzondere en de  algemene voorwaarden zullen de bijzondere voorwaarden voorrang hebben.

13. Referentie

ARTWERK is gerechtigd de klant als referentie te vermelden voor marketing en commerciële doeleinden, zonder de klant om bijkomende uitdrukkelijke toestemming te moeten verzoeken.

14. Bevoegdheidsbeding

Het Belgische gerecht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Kortrijk zijn territoriaal bevoegd, en in voorkomend geval het 2de kanton van het vredegerecht te Kortrijk, om te oordelen over enig geschil met betrekking tot deze overeenkomst.

Aanleveren digitale bestanden:

Algemeen:

 • Mail: info@artwerk.be, is uw bestand groter dan 5 MB? Gebruik dan wetransfer.com.

Bestandsformaat

 • Graag uw digitale bestanden aanleveren als: pdf, eps, tiff en jpg of op CD/DVD.
 • Andere verwerkbare bestanden zijn: ai, psd, indd.
 • HiRes pdf of HiRes jpg + een lowRes jpg ter controle.
 • Bij recto/verso drukwerk moet de tekst op minimum 6 cm van de plooirand blijven.

Resolutienormen:

Doeken of panelen van informatieve aard, bestaande uit meerdere kleine beelden en teksten, moeten van hoge resolutie zijn > 200 dpi/100%.

 • Formaat < 50 x 50 cm = 300 dpi/100%.
 • Formaat < 2 m² = 150 dpi/100%.
 • Formaat < 5 m² = 100 dpi/100%.
 • Formaat > 5 m² = min.. 60 dpi – max. 75 dpi/100%.
 • Bestanden moeten proportioneel opgemaakt zijn (extra aanpassingen door ons worden aangerekend).
 • Alle lettertypes moeten ingesloten zijn of in contouren omgezet zijn.
 • Bestanden moeten voorzien zijn van 5 mm afloop met cropmarks (geen paskruisen).
 • Het ontbreken van afloop of het gebruik van foutieve paskruisen kan ten nadele zijn van het correcte eindformaat.
 • Het contoursnijden is enkel mogelijk als er een contourlijn is voorzien, opgemaakt als aparte laag en in 100% magenta, hou hierbij ook rekening met eventuele overlap.
 • Deze files moeten aangeleverd worden als eps formaat + bestand moet voorzien zijn van een kader rond de bladrand.
 • Office bestanden zijn voor ons geen werkbare bestanden en worden dan ook niet aanvaard.

Pantone kleuren

 • Gebruikte pantone kleuren moeten aangegeven en behouden worden in hun originele naam, zoniet dan worden deze door de rip-software niet als pantone kleur.
 • Pantone is altijd een CMYK benadering (deze kunnen tot 15% afwijking vertonen).
 • Om de pantone kleuren zo correct mogelijk te benaderen, vragen wij om deze zeker in de orderbeschrijving te vermelden.

Bijkomende voorwaarden:

 • Kleurproeven worden alleen aanvaard als ze opgemaakt zijn op proefsystemen, die de naam van het gebruikte kleurgamma vermelden.
 • Een uitprint van een gewone desktop printer kan enkel als referentie dienen en niet als kleurproef.
 • Bestanden die te laat of niet correct worden aangeleverd, kunnen vertraging veroorzaken in de levertijd.
 • Prepress kosten kunnen aangerekend worden als uw bestanden niet aan deze voorwaarden voldoen.

Bekijk de recente versie van de algemene voorwaarden (pdf). Als er wijzigingen plaatsvinden, treden die in 30 dagen na bekendmaking. Bekijkt u de voorwaarden liever op papier? Vertel het ons en we sturen ze zo snel mogelijk op.

Wenst u meer info?